POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES PERSONALS

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals hi ha la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), Maria Dolors Verdaguer Duran li comunica la política adoptada per tractar les dades personals.

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

    Identitat: Maria Dolors Verdaguer Duran 
    Dir. Postal: C/ Major 11, 17854 Sant Jaume de Llierca – Girona.
    Telèfon: 607 581 706
    Correu electrònic: info@miomio.cat
    Canal de Protecció de Dades: info@miomio.cat

2.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Maria Dolors Verdaguer Duran tractem la informació que ens faciliten les persones INTERESSADES per tal d'executar els serveis contractats amb nosaltres, així com gestionar l'enviament de la informació sobre els nostres serveis i productes.

3.- Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es dugui a terme l'execució dels serveis contractats i en els terminis previstos a les disposicions legals referent a la prescripció de la responsabilitat que pogués derivar-se del mateix.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment informat de la persona interessada per a l'execució del contracte de prestació de serveis.
La base legal per enviar informació comercial sobre els nostres productes i serveis és el seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment

5.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal.

6.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Maria Dolors Verdaguer Duran estan tractant dades personals que el concerneixen, o no.
  • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, entre d'altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • En determinades circumstàncies que preveu l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i transmetre'ls a un altre responsable.

7.- Com poden exercir aquests drets?

L'interessat pot dirigir-se a la nostra adreça postal C/ Major 11, 17854 Sant Jaume de Llierca - Girona. O bé, a través de la següent adreça de correu electrònic: info@miomio.cat incloent en ambdós casos còpia del DNI.

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l'entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:
- Dades del responsable del tractament.
- Dades tractats.
- Fitxer en el qual s'emmagatzemen.
- Finalitat del tractament.
- Obligatorietat o no de facilitar, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
- Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per a exercitar-los.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

(Opcional) El prestador autoritza / no autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic:  info@miomio.cat

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d'Olot.